+ 048 32 758 1001 | sekretariat@gorka.com.pl

INFORMACJE

Wiadomości
render

Nie prowadzimy sprzedaży gotówkowej.


Zakup cementów poniżej 1t można zrealizować w godzinach od 13:00 do 15:00.

RODO

RODO

REGULACJE OBOWIĄZUJACE W GÓRKA CEMENT Sp. z o.o.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Górka Cement Sp. z o.o., ul. Lipcowa 58, 32-540 Trzebinia jest Administratorem Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się na następujący adres Klaudia Kucharska: iod24@agileo.it

Dane osobowe przetwarzane są w związku:

A. Z prowadzeniem przedsiębiorstwa :

I. Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.
II. Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące, akcjonariusze posiadający akcje osobowe oraz osoby przebywające na naszych terenach oraz budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.
III. Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren, a także obraz monitoringu wizyjnego.
IV. Podstawa i cele przetwarzania danych:
  1. zawarcie i wykonanie umowy;
  2. wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
  a. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
  b. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  c. rozliczenie danin publicznoprawnych;
  d. relacje inwestorskie;
  e. prowadzenia księgi udziałów;
  3. usprawiedliwiony interes prawny:
  a. udokumentowanie czynności;
  b. ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń;
  c. marketing bezpośredni;
  d. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
  e. weryfikacja wiarygodności płatniczej i prawnej kontrahenta;
  f. archiwizacja;
  g. zapobieganie i wykrywanie przestępstw (dbamy o bezpieczeństwo).

B. Ze sprzedażą naszych wyrobów (cementów) oraz zakupem materiałów do produkcji.

I. Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.
II. Przetwarzane dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL, nr dowodu osobistego). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy a także numer prawa jazdy kierowcy.
III. Podstawa i cele przetwarzania danych:
  1) zawarcie i wykonanie umowy;
  2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
  a. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
  b. składanie i rozpatrywanie reklamacji;
  c. rozliczenie danin publicznoprawnych;
  3) usprawiedliwiony interes prawny:
  a. udokumentowanie realizacji transakcji;
  b. ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń;
  c. marketing bezpośredni;
  d. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;
  e. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;
  f. archiwizacja.

C. Prowadzeniem rekrutacji pracowników oraz współpracowników.

I. Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.
II. Przetwarzane dane: dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.
III. Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
IV. Podstawa i cele przetwarzania danych:
  1) zgoda;
  2) zawarcie i wykonanie umowy;
  3) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:
  a. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;
  b. rozliczenie danin publicznoprawnych;
  4) usprawiedliwiony interes prawny:
  a. rekrutacja;
  b. ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń;
  c. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
  d. archiwizacja.

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:
  1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu :
  a) podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
  b) podwykonawcom;
  c) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
  a) inne strony transakcji;
  b) firmy transportowe;
  c) spedytorzy;
  d) agencje celne;
  e) ubezpieczyciele;
  f) organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
  g) sądy;
  h) komornicy;
  i) biura informacji gospodarczej;
  j) operatorzy pocztowi i kurierzy;
  k) banki;
  l) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  m) podmiotom wchodzącym w skład Grupy Mapei SpA

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, niszczymy lub archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy Klaudia Kucharska: iod24@agileo.it

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG. Możemy przekazać dane kierowców lub pracowników podmiotów uczestniczących w transakcji. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
  1) sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  2) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  5) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email Klaudia Kucharska: iod24@agileo.it Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji. Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

SKARGA DO ORGANU NADZORU

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych.

Kodeks etyki

Kodeks Etyczny jest zbiorem zasad etycznego postępowania, których przestrzeganie jest warunkiem współpracy biznesowej z Grupą Mapei. Kodeks omawia również wszelkie obowiązki i zakres odpowiedzialności dyrektorów, kierowników i pozostałych pracowników . Dokument ten jest podstawowym narzędziem stworzonym przez Mapei do kontrolowania i zapobiegania wszelkim naruszeniom standardów regulujących działalność Grupy.

Kodeks stanowi „kartę zasad i wartości” odnoszących się do poprawnego zachowania i nie ma być w założeniu źródłem szczegółowych instrukcji operacyjnych regulujących każdy aspekt funkcjonowania Spółki. Kodeks jest integralną częścią modelu organizacji, zarządzania i kontroli.

Grupa Mapei dołoży wszelkich starań, aby Kodeks Etyczny uznany został za standard profesjonalizmu w działalności wszystkich podmiotów, z którymi Grupa utrzymuje długotrwałe relacje biznesowe, takich jak doradcy, eksperci, agenci, dystrybutorzy, dostawcy i klienci. Grupa Mapei jest zdania, że wszystkie relacje biznesowe powinny charakteryzować się przejrzystością, uczciwością i lojalnością. Stosunki te powinny być wolne od wszelkich konfliktów pomiędzy interesem Spółki a interesami osobistymi.